เวทีสาธารณะ : พลังงานสีเขียว Krabi Go Green

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone


ออกอากาศ: 3 กรกฎาคม 2558

กระบี่ปล่อยของปักหมุดท่องเที่ยวสีเขียว 3 แสนล้านบาทการท่องเที่ยวอันดามัน กระบี่กับการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำและพลังง­านหมุนเวียนที่ทำเองได้

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone